O nás

Súkromná bezpečnostná služba DUG s. r. o. vznikla ako spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 1999. Zakladateľ svoju podnikateľskú činnosť zahájil v roku 1992 a k myšlienke bezpečnostnej služby ho priviedol rastúci dopyt po ochrane majetku a skúsenosti z kynologickej činnosti. Skúsenosti, zmysel pre minimalizovanie rizika krádeží, kombinácia fyzickej ochrany a služobného psa či moderné technické prvky sú hlavnými nástrojmi bezpečnostnej služby DUG s. r. o. DUG s. r. o. sa prispôsobila trhu bezpečnostných služieb ako aj požiadavkám zákazníkov. Rozšírilo sa portfólio služieb i pôsobnosť v rámci celého územia Slovenskej republiky.

Zameranie činnosti firmy

DUG s. r. o., má vytvorený vlastný bezpečnostný a ochranný systém, ktorý sa implementuje na konkrétne podmienky stanovené zákazníkom tak, aby boli odstránené a minimalizované riziká a ujma na majetku zákazníka. Systém je aplikovaný na klasický spôsob zabezpečenia ochrany majetku a to fyzickou ochranou v kombinácii s technickými bezpečnostnými systémami.

Ciele našej bezpečnostnej služby

Základným cieľom našej súkromnej bezpečnostnej služby je poskytovanie komplexných služieb pri ochrane objektov a majetku zákazníkov. Pod komplexnosťou ponúkaných služieb sa rozumie navrhovanie optimálneho spôsobu ochrany majetku zákazníka na základe analýzy súčasného stavu a špecifikácii zákazníka. Zákazník si môže po zvážení všetkých okolností vybrať jednu z ponúkaných možností zabezpečenia ochrany.

Dôveryhodnosť, ústretovosť a garancia je našim poslaním

Dôveryhodnosť

  • Výber zamestnancov, ktorí sú preverení vstupným odborným testom
  • Odborná príprava z výkonu a skúseností činnosti strážnej služby
  • Bezúhonnosť a spoľahlivosť zamestnancov
  • Priemyselná bezpečnosť podľa zákona č. 215/2004 Z. Z. o ochrane utajovaných skutočností

Ústretovosť voči zákazníkovi

Vždy nájdeme tú správnu cestu k zákazníkovi, k jeho požiadavkám a očakávaniam

Garancia kvality

  • Poistným krytím
  • Interným kontrolným mechanizmom
  • Štandardným vybavením pracovníkov a pracovísk s využitím technických prostriedkov
  • Využívanie služobných psov pri celom výkone činnosti strážnej služby
  • Skúsenosťami na trhu bezpečnostných služieb už 15 rokov

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

Kontaktujte nás